Prijslijst Podologie

 

Uitgebreid consult (30 – 45 min.) €   45,65

Kort consult (b.v. nacontrole) €    24,20

Huisbezoek extra boven consult €    10,00

 

Halve ortheses €    75,90

Driekwart ortheses €    96,25

Hele ortheses € 104,30

 

Reparatie aan ortheses

(exclusief event. Nieuwe dekjes) v.a. €    17,50

Nieuwe bekleding half p.pr. €      11,00

Nieuwe bekleding driekwart p.pr. €      12,00

Nieuwe bekleding heel p.pr. €    13,00

 

Siliconenorthese klein p.st. €   21,75

Siliconenorthese middel p. st. €   31,25

Siliconenorthese groot p. st. €    43,50

Reparatie van siliconenorthese vanaf  €     11,00

 

 

 

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

1.       Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.       Betaling

2.1     Voor de door de podoloog verrichtte diensten, is cliënt het bij de podoloog gangbare tarief verschuldigd, evenals voor geleverde artikelen.

2.2     Betaling dient contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien afspraak is dat op rekening      wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum aan de podoloog voldoen.

2.3     Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal cliënt in verzuim verkeren. De cliënt is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

          2.4    Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting(en) is de leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.5     Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbandhoudende met de niet of niet tijdige betaling door de afnemer of verband houdende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de afnemer, komen geheel voor rekening van de cliënt. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (excl. BTW) van het in te vorderen bedrag met en minimum van € 50.--.

 

          3.       Reclames

          Indien de door cliënt gekochte zaken enig gebrek vertonen, dient de cliënt hiervan binnen 14 dagen nadat hij/zij het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, liefst schriftelijk aan de podoloog te melden. Bij in gebreke blijven hiervan, kan de cliënt hierop geen beroep meer doen.

 

          4.       Aansprakelijkheid

          4.1     Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van de podoloog, is de podoloog slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

4.2     De podoloog is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van de podoloog of haar  leidinggevende ondergeschikten.

          4.3    De door de podoloog te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de cliënt te betalen prijs niet    in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.

4.4     De cliënt zal de podoloog vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de u uitvoering van deze overeenkomst, terzake waarvan de podoloog op grond van het bepaalde in deze  voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.